v7086Ȃgc

7086Ȃgc̑SXAX̌A𖈓XV

_WebS _ _`[gS `[g |YmWebS |Y zWebS z WebS  vCWatchS vC WatchS  wKWebS wK PassportS PassportOCnew!
PassportpRecy_`[gzJnew!

v - T[rX - Ȃgc cC[g


7086Ȃgc (VT[rX)

SX7A110%
SXONOXN^XONOXN

ȂgcE`[g


7086
Ȃgc
@(5Z)
s
؃O[X
@(fqs^)
Ǝ
T[rX
1,880
@(2022/06/27)
O
+12.0
@(+0.64%)

]wW


@(㏸]n-7.5%)
cx
@(㋉Ґ)
1,000
@(188~)

ޏ


VT[rX
uh
HD
\
14ȍ~ ([X)

Ȃgc (ON)


X
SX
115.1%
---.-%
117.6%
6x
138.5%
---.-%
123.7%
7x
126.3%
---.-%
110.1%
8x
142.7%
---.-%
109.6%
9x
182.8%
---.-%
101.1%
10x
152.6%
---.-%
112.7%
11x

Ȃgc (ON)


X
SX
165.2%
---.-%
118.8%
12x
103.6%
---.-%
123.1%
1x
104.5%
---.-%
123.2%
2x
124.0%
---.-%
119.4%
3x
141.8%
---.-%
115.3%
4x
122.0%
---.-%
113.0%
new! 5x

Ȃgc (OXN)


X
SX
---.-%
---.-%
99.7%
6x
---.-%
---.-%
115.0%
7x
---.-%
---.-%
108.0%
8x
---.-%
---.-%
108.4%
9x
---.-%
---.-%
108.5%
10x
---.-%
---.-%
124.0%
11x

Ȃgc (OXN)


X
SX
---.-%
---.-%
121.2%
12x
---.-%
---.-%
130.6%
1x
---.-%
---.-%
121.6%
2x
120.9%
---.-%
135.2%
3x
109.2%
---.-%
136.2%
4x
110.1%
---.-%
141.4%
new! 5x

Ƒ V

Ƒ gbv6


SƎ SXgbv6

SƎ Xgbv6


Ǝ XN

Ap
(44)
Rrj
(6)
hbOXgA
(14)
OH`F[
(71)
SݓX
(6)
T[rX
(27)
̑
(1)

Ǝ SXN

Ap
(44)
Rrj
(6)
hbOXgA
(14)
OH`F[
(71)
SݓX
(6)
T[rX
(27)
̑
(1)

̓Cu [kabukabiz tv]


yTCgďCzVtuver̖͂{

Amazon^yVubNX

R˔jIUnew!

Zu3ǁv10{̒TZu3ǁv10{̒T

Amazon^yVubNX

SŁIlG̑ǖ@͂

͂񎮐WłR~͂񎮐WłR~


֘AL


vS v

̗ṕAp҂̐ӔCōsĂBTCg͈؂̐ӔC𕉂܂B